پس هر گاه احساس تنهایی کردی...

  این حقیقت ا به خاطر داشته باش....

 

  یک نفر...

 

                            یک جایی...

 

                                                      در حال فکر کردن به توست..